Kategorie

Regulamin wypożyczalni sprzętu estradowego Omega Music

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki wynajmu sprzętów z www.omegamusic.pl (zwanej dalej Wypożyczalnią).
 2. Najemcą (zwany dalej Najemcą) sprzętów może być firma, posiadająca aktualne dokumenty rejestrowe firmy (NIP, REGON, Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS), jak również osoba prywatna.
 3. Minimalny okres wynajmu sprzętu wynosi 24 godziny.
 4. Umowa wynajmu sprzętu (zwana dalej Umową) trwa od momentu odebrania sprzętu z Wypożyczalni, aż do momentu zwrotu sprzętu do Wypożyczalni i podpisania protokołu odbioru.
 5. Przed dokonaniem rezerwacji sprzętu prosimy o kontakt telefoniczny (600-360-466) lub mailowy w celu ustalenia wolnych terminów.
 6. Zarezerwowany sprzęt Najemca odbiera i zwraca osobiście w siedzibie Wypożyczalni (zarezerwowanego sprzętu nie wysyłamy!)
 7. Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym istnieje możliwość dostarczenia i odbioru zarezerwowanego sprzętu, przez naszego pracownika.
 8. Niektóry sprzęt jest wynajmowany tylko z obsługą.

§2
Obowiązki Najemcy

 1. Najemca bierze całkowitą odpowiedzialności za wszystkie uszkodzenia wypożyczanego sprzętu oraz kradzież sprzętu, powstałe w czasie trwania Umowy.
 2. W czasie trwania Umowy, Najemca zobowiązuje się do:
  1. użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem;
  2. zabezpieczenia wypożyczanego sprzętu przed kradzieżą.
  3. zabezpieczenia wypożyczanego sprzętu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
 3. Wypożyczalnia bądź inne osoby przez nią uprawnione, mają prawo do kontrolowania w godzinach pracy Najemcy, sposobu wykorzystania i stanu sprzętu, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli.
 4. W przypadku kradzieży wypożyczanego sprzętu, Wypożyczalnia obciąży Najemcę całkowitym kosztem zakupu i dostarczeniem nowego sprzętu.

§3
Obowiązki Wypożyczalni

 1. Wypożyczalnia przekazuje Najemcy sprawny sprzęt.
 2. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, poniesione przez Najemcę w czasie użytkowania wypożyczanego sprzętu, powstałe w czasie trwania Umowy.

§4
Rezerwacja

 1. Przyszły Najemca może zarezerwować sprzęt będący w Wypożyczalni ze znacznym czasowym wyprzedzeniem. Dokonuje wtedy opłaty rejestracyjnej.
 2. Opłata rejestracyjna jest ustalana indywidualnie. Zależy od okresu na jaki jest rezerwowany sprzęt.
 3. Jeśli Najemca podpisze Umowę i skorzysta z rezerwacji, wtedy wartość opłaty rejestracyjnej jest odejmowana od Umowy.
 4. Wpłata opłaty rezerwacyjnej nie zwalnia Najemcy z wpłaty zaliczki.
 5. Opłata rejestracyjna przepada na rzecz Wypożyczalni w momencie, gdy Najemca nie odwoła rejestracji przed upływem 20 dni roboczych od początku planowanej Umowy.

§5
Opłaty

 1. Czynsz za wynajem sprzętu naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie sprzętu do 2 godzin ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
 2. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg. stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.
 3. Wypożyczalnia pobiera zaliczkę od Najemcy. Kwota zaliczki jest ustalana i pobierana z góry wg. stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.
 4. Zaliczka przepada na rzec Wypożyczalni i nie jest zwracana Najemcy w przypadku zaistnienia jednego ze zdarzeń:
  1. kradzieży wypożyczanego sprzętu
  2. trwałego uszkodzenia lub zniszczenie wypożyczanego sprzętu
  3. nie przestrzegania przez Najemcę zapisów niniejszego Regulaminu
 5. W przypadku kiedy dojedzie do zdarzeń wymienionych w pkt. 5, a kwota zaliczki nie będzie wystarczająca na pokrycie strat, Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy dodatkowymi opłatami. Najemca zostanie poinformowany o kwocie naprawy, a także o innych kosztach.

§6
Zwrot

 1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania Umowy, zwrócić sprzęt do ustalonego przez Najemcę i Wypożyczalnię miejsca w określonym przez nich terminie.
 2. Zaliczka jest zwracana w ciągu 3 dni roboczych na konto Najemcy po zakończeniu Umowy i podpisaniu protokołu odbioru.
 3. Przedłużenie okresu wynajmu wymaga zgody Wypożyczalni. Zamiar przedłużenia okresu wynajmu sprzętu musi być zgłoszony, co najmniej na 24 godzin przed upływem terminu zwrotu.
 4. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia wynajmu sprzętu i nie zwrócenie sprzętu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia Umowy traktowane jest jako przywłaszczenie wypożyczanego sprzętu i zgłoszone zostaje Policji.
 5. W przypadku braku terminowego zwrotu wynajmowanego sprzętu, Wypożyczalnia upoważniona jest do odbioru sprzętu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru wypożyczanego sprzętu.
 6. Najemca zobowiązany jest do zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim otrzymał od Wypożyczalni.

UMOWA WYPOŻYCZENIA

Zawarta w dniu …......... w Częstochowie,

pomiędzy:

Firmą P.P.H.U. Omega Music Piotr Łosik, Słowik, ul.Spacerowa 29, 42-263 Wrzosowa zwaną w dalszej części umowy WYPOŻYCZALNIĄ,

a

Nazwa/Imię Nazwisko:

adres:

          tel.

PESEL:

legitymującym się dowodem tożsamości seria,

oraz drugim dokumentem potwierdzającym tożsamość dowód osobisty

seria

zwanym dalej NAJEMCĄ.

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu elektronicznego według dołączonej do umowy faktury/załącznika zwany w dalszej części umowy „Sprzętem”.

§2

Terminarz

 1. Umowa wypożyczenia może być zawarta tylko na pełne dni, przyjmując jeden dzień jako najmniejszy możliwy czas wypożyczenia sprzętu.

 2. Sprzęt zostaje wydany Najemcy w dniu podpisania niniejszej umowy.

 3. Sprzęt zostanie zwrócony Wypożyczalni w dniu …........Łączny czas wypożyczenia wynosi …......dni.

 4. W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu do Wypożyczalni Najemca zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejne doby przedłużenia wypożyczenia stosownie do ceny wypożyczenia sprzętu.

§3

Stan techniczny sprzętu

 1. Wypożyczalnia przekazuje do używania Najemcy sprzęt sprawny technicznie (również zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa), co Najemca stwierdza własnym podpisem.

 2. Wypożyczalnia po otrzymaniu sprzętu z wypożyczenia w dniu określonym w par. 2 ust. 2 zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego.

 3. W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia sprzętu, Wypożyczalnia zobowiązuje się do poinformowania o tym Najemcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty zwrotu określonej w par. 2 ust 3.

§4

Zobowiązania Najemcy

 1. Najemca bierze całkowitą odpowiedzialności za wszystkie uszkodzenia wypożyczanego sprzętu oraz kradzież sprzętu, powstałe w czasie trwania Umowy.

 2. W czasie trwania Umowy, Najemca zobowiązuje się do:

 • użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem;

 • zabezpieczenia wypożyczanego sprzętu przed kradzieżą.

 • zabezpieczenia wypożyczanego sprzętu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

 1. Wypożyczalnia bądź inne osoby przez nią uprawnione, mają prawo do kontrolowania w godzinach pracy Najemcy, sposobu wykorzystania i stanu sprzętu, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli.

 2. W przypadku kradzieży wypożyczanego sprzętu, Wypożyczalnia obciąży Najemcę całkowitym kosztem zakupu nowego sprzętu.

§5

Kary umowne

 1. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Najemca, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.

 2. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Najemca zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.

 3. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu sprzętu, Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczenia kary za zwłokę w wysokości opłaty za wypożyczenie kompletu całego sprzętu na jeden dzień, przy każdym dniu zwłoki w oddaniu sprzętu.

§6

Opłaty umowne

 1. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są za pełną dobę i pobierane są z góry za cały okres wypożyczenia.

 2. Najemca uiszcza w dniu podpisania niniejszej umowy opłatę tytułem czynszu za cały okres wypożyczenia zgodnie z umową w kwocie......... złotych netto (słownie:............................... zł)

 3. W przypadku wypożyczenia sprzętu na okres powyżej 10 dni Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość pobrania od Najemcy kaucji odpowiadającej połowie wartości wypożyczanego sprzętu.

 4. Wypożyczalnia pobiera zaliczkę od Najemcy. Kwota zaliczki jest ustalana i pobierana z góry wg. stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.

 5. Zaliczka przepada na rzec Wypożyczalni i nie jest zwracana Najemcy w przypadku zaistnienia jednego ze zdarzeń:

 • kradzieży wypożyczanego sprzętu

 • trwałego uszkodzenia lub zniszczenie wypożyczanego sprzętu

 • nie przestrzegania przez Najemcę zapisów niniejszego Regulaminu

 1. W przypadku kiedy dojedzie do zdarzeń wymienionych w pkt. 5, a kwota zaliczki nie będzie wystarczająca na pokrycie strat, Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy dodatkowymi opłatami. Najemca zostanie poinformowany o kwocie naprawy, a także o innych kosztach.

 2. Najemca wpłacił/nie wpłacił zaliczkę/i w wysokości: …............zł

§7

Postanowienia dodatkowe

 1. Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy dla siedziby Wypożyczalni.

 3. Umowę oraz załączniki sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 4. Zaliczka jest zwracana w ciągu 3 dni roboczych na konto Najemcy po zakończeniu Umowy i podpisaniu protokołu odbioru.

       ................................................                                       ...........................................

       Wypożyczalnia                                                          Najemca

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

Wykaz wypożyczanego sprzętu

Nazwa sprzętu Ilość sztuk Wartość sprzętu (wyjściowa za 1sztukę)

Wyżej wymieniony sprzęt został wydany Najemcy w dniu:...............

   ................................................                                       ...........................................

   Wypożyczalnia                                                          Najemca

Wyżej wymieniony sprzęt został zwrócony do wypożyczalni w dniu…………...........

................................................                                       ...........................................

Wypożyczalnia                                                          Najemca